ایران شناسی

تخت جمشید ایران

معرفی ایران شناسی مطالعه فرهنگ و تاریخ ایران زمین را گویند. البته نمی‌توان دقیقاً تعریفی از ایران شناسی ارائه کرد که جامع باشد اما می‌توان به تعاریفی دست یافت که بتوان حوزه مطالعات را با آن تشریح کرد. ایران شناسی…

ادامه مطلب